00002-6526-DPT00038/18/19 Ministerstwo Finansów

By | 4 maja 2012

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Finansów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenia i szkolenia pracowników Ministerstwa Finansów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015..

Skrócony opis operacji: Finansowanie wynagrodzeń i szkoleń pracowników Ministerstwa Finansów zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. W ramach operacji finansowane będą wynagrodzenia i szkolenia pracowników zatrudnionych w Instytucji Certyfikującej oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Instytucji Audytowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.. w tym wynagrodzenia zasadnicze oraz nagrody regulaminowe..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1391479.48.

Kwota Wkładu EFMR: 1043609.61.

Kod Pocztowy: 00-916.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6526-DPT00038/18/19.


Wspomaganie rozwoju rynku pracy. doposażenie miejsca pracy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zwiększenie możliwości sprzedaży poprzez uruchomienie smażalni 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łęcka Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie smażalni „Złota Rybka”.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wspomaganie rozwoju rynku pracy. doposażenie miejsca pracy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zwiększenie możliwości sprzedaży poprzez uruchomienie smażalni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 159411.9.

Kwota Wkładu EFMR: 67749.25.

Kod Pocztowy: 29-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW1310048/18.protokół odbioru instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym wzór, operacji, pomoc w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności, anr opole, ziemią, ściek przykrawężnikowy, wzór umowy dzierżawy gruntu rolnego, grupowe ubezpieczenie pracownicze typ p plus tabela 2018, forma zapasow, pracownicy z wietnamu, spore 2, sr w bielsku podlaskim, kalwaria podlaska, doplaty 2019, leśna…