00019-6523.2-SW0910006/17/18 Czechura Stanisław

By | 10 maja 2011

Zwiększenie zdolności produkcyjnych gospodarstwa poprzez przebudowę stawów rybnych. adaptację i wyposażenie budynku na potrzeby przetwórstwa ryb oraz budowę dwóch silosów do przechowywania ziaren zbóż. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czechura Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa stawów rybnych. adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby przetwórstwa ryb oraz budowa dwóch silosów do przechowywania ziaren zbóż..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Zwiększenie zdolności produkcyjnych gospodarstwa poprzez przebudowę stawów rybnych. adaptację i wyposażenie budynku na potrzeby przetwórstwa ryb oraz budowę dwóch silosów do przechowywania ziaren zbóż..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 533607.24.

Kwota Wkładu EFMR: 223868.75.

Kod Pocztowy: 39-450.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0910006/17/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruse Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: wzrost produkcji ryb w Ośrodku hodowli w Gatce poprzez przebudowę zbiorników biofiltra na reaktory biologiczne. zakup maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego i wykonanie podestów.

Skrócony opis operacji: dotyczy działań w zakresie infrastruktury i prac budowlanych.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1486089.32.

Kwota Wkładu EFMR: 557283.49.

Kod Pocztowy: 77-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00027-6521.3.1-OR1100054/17/18.e-wniosek dopłaty bezpośrednie 2020, olszanka lubelskie, lebcz, www arimr, starostwo myszkow, gmina pisz, poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, zespół szkół gastronomicznych kraków, restrukturyzacja małych gospodarstw 2019 arimr, kliknij, bolechow, handel polski, świerczyn, józefów gmina, warzywa png, roboty montażowe, ewsie warszawa, art 25 a ust 1…