00020-6526-DPT00008/19 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

By | 30 lipca 2015

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty eksploatacyjne budynku. najem powierzchni w części użytkowanej przez pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY 2014-2020 i usługi telekomunikacyjne obejmujące okres od listopada 2015 r. do kwietnia 2020 r..

Skrócony opis operacji: Nadrzędnym celem operacji jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Instytucji Zarządzającej oraz pracownikom wspierających IZ oddelegowanym do pracy przy PO RYBY 2014-2020 poprzez finansowanie kosztów wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych. kosztów eksploatacyjnych budynku i kosztów usług telekomunikacyjnych..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4638218.07.

Kwota Wkładu EFMR: 3478663.55.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00020-6526-DPT00008/19.


Celem operacji jest zwiększenie dostępności nadwodnych terenów rekreacyjnych gminy Wolin poprzez udrożnienie komunikacji wodnej na Cieśninie Dziwna. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: REMONT MOSTU OBROTOWEGO NA CIEŚNINIE DZIWNA W WOLINIE.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie dostępności nadwodnych terenów rekreacyjnych gminy Wolin poprzez udrożnienie komunikacji wodnej na Cieśninie Dziwna..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 387242.28.

Kwota Wkładu EFMR: 180278.2.

Kod Pocztowy: 72-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00230-6523.2-SW1610373/19.


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MIRKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrożenie nowych i udoskonalenie istniejących procesów technologicznych oraz systemów zarządzania procesem produkcji..

Skrócony opis operacji: zakup linii do przygotowania. pakowania i konfekcjonowania ryb. zakup urządzeń do kontroli jakości. zakup wag stanowiskowych i dynamicznych wraz z detektorem metali. zakup systemu zarządzania procesem produkcji.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6146917.86.

Kwota Wkładu EFMR: 2250000.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00009-6524.4-OR1100013/17/18.


Stworzenie stałej plenerowej ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej wraz z informacją na temat stanowiska archeologicznego. Realizacja operacji dzięki odpowiedniemu wyeksponowaniu w ogólnodostępnym miejscu pozwoli na korzystanie z niej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu.

Skrócony opis operacji: Budowa ścieżki edukacyjnej z makietą z brązu. tablicami informacyjnymi oraz wykonaniem wizualizacji. dostawy. montażu oraz oznakowanie ścieżki edukacyjnej..

Cel operacji: Stworzenie stałej plenerowej ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej wraz z informacją na temat stanowiska archeologicznego. Realizacja operacji dzięki odpowiedniemu wyeksponowaniu w ogólnodostępnym miejscu pozwoli na korzystanie z niej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190447.5.

Kwota Wkładu EFMR: 135978.75.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00085-6523.2-SW1610168/18.lublin opole lubelskie, arimr świecie, kowr kontakt, substancje utleniające przykłady, 36-060, malbork bip, up otwock 1, punkty pkd, geoportal gmina siedlce, geoportal.pgi.gov.pl, odpowietrzenie szamba schemat, instrumenty z warzyw, e wniosek dopłaty, 3p rzeszów, mokra robota 1996, skala twardosci wody, mapy satelitarne 2019, elbląg, warmińsko-mazurskie, utylizacja eternitu cena za tonę, płyty korytkowe dachowe, dopłaty do rolnictwa, agencje ubezpieczeniowe…