00023-6526-DPT00016/18 Samorząd Województwa Łódzkiego

By | 22 grudnia 2013

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Łódzkiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenie pracowników za okres styczeń 2016r. – marzec 2018r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok..

Skrócony opis operacji: Zakres operacji obejmuje rozliczenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. Refundacją objęte są koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1264927.75.

Kwota Wkładu EFMR: 948695.81.

Kod Pocztowy: 90-051.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00023-6526-DPT00016/18.


Różnicowanie działalności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „RAFA” Stanisławski Janusz Ustarbowski Andrzej Trendel Antoni Struk Edmund Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Smażone specjały”. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej. polegającej na wytworzeniu i wprowadzeniu do sprzedaży nowych produktów rybnych..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Różnicowanie działalności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 207978.28.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00136-6523.2-SW1110230/18.


Zachęcan 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb „RYBY” Mielewczyk Jan i Wspólnicy Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa warunków bezpieczeństwa i warunków pracy poprzez rozbudowę budynku zakładu o część produkcyjno-socjalno-magazynową wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. instalacją chłodniczą. zasilaniem energetycznym oraz zakup wózka widłowego. wyposażenia socjalnego pomieszczeń. udoskonalenie systemów zarządzenia i organizacji poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo-magazynowo-handlowego oraz redukcja negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko poprzez zmianę systemu zasilania urządzeń z oleju opałowego na gaz ziemny.

Skrócony opis operacji: Rozbudowa budynku przemysłowo-składowego. budowa przyłącza. zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. sterowania procesem produkcji i magazynowania. zakup wózka widłowego. budowa wewnętrznej instalacji gazowej. wymiana sprężarki zamrażarki płytowej. zakup wyposażenia socjalnego pomieszczeń.

Cel operacji: Zachęcan.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 508457.75.

Kwota Wkładu EFMR: 190671.65.

Kod Pocztowy: 83-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00007-6524.4-OR1100003/18/19.


Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR RLGDPZ do 2022 roku. poprzez organizację cyklu imprez kulturalno – promocyjnych na terenie pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:.

Cel operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR RLGDPZ do 2022 roku. poprzez organizację cyklu imprez kulturalno – promocyjnych na terenie pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24999.75.

Kwota Wkładu EFMR: 20186.65.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.3-SW1600006/18.


Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Leszczyński „Tartak” Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności na rynku usług poprzez modernizację infrastruktury tartaku wraz z zakupem nowych maszyn..

Skrócony opis operacji: Utwardzenie placu. ogrodzenie. zakup pilarek taśmowych szt. 2.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 577435.51.

Kwota Wkładu EFMR: 215960.35.

Kod Pocztowy: 83-341.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW1110013/17.


2016-01-01 45934.46 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: . 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01.

Nazwa operacji: 2018-12-01.

Skrócony opis operacji: 61245.95.

Cel operacji: 45934.46.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 87-100.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna.

Kwota Wkładu EFMR: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

Kod Pocztowy: 7.01.2021.

Państwo: 00016-6526-DPT00018/18.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00009-6526-DPT00006/18.


2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie i ewaluacja programu operacyjnego. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018..

Skrócony opis operacji: Etap 1. Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2016 roku.Etap 2. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2017 roku.Etap 3. Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2017 i 2018 roku..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie i ewaluacja programu operacyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39661.12.

Kwota Wkładu EFMR: 29745.84.

Kod Pocztowy: 50-411.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00033-6526-DPT0003.gmina komańcza, wiwenda, www warszawa pgedystrybucja pl, opis planowanej działalności gospodarczej, dni handlowe czerwiec 2019, opublikowała, zastawca, www ryby, wniosek o wycinke drzew, oddział regionalny arimr, karty kontrastowe do pobrania, e mapa czerwonak, młody rolnik 2018, dyscyplina finansowa, piotr studziński, pogoda szembruk, jak wykonać przyłącze wody do budynku, bip suchowola, urząd gminy to organ, ewidencja zabiegów ochrony roślin excel, radosław sikorski jan paszkiewicz…