00028-6526-DPT00034/18 Samorząd Województwa Dolnośląskiego

By | 9 czerwca 2013

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrażanie PO RYBY – zatrudnienie pracowników w okresie styczeń 2016 r. – maj 2018 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2016 i 2017 rok..

Skrócony opis operacji: Wynagrodzenia brutto wraz z wszelkimi przyznanymi dodatkami pracownikowi oraz składkami płaconymi przez pracodawcę (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone przez pracodawcę oraz składka na Fundusz Pracy) pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY 2014-2020..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1032531.

Kwota Wkładu EFMR: 774398.25.

Kod Pocztowy: 50-411.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00028-6526-DPT00034/18.


Dywersyfikacja zatrudnienia poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu. stworzenie punktu monitoringu oraz nadzoru na odległość 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o. o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzbogacenie gospodarstwa akwakultury w monitoring z siecią światłowodową w pomieszczenie monitoringu oraz stworzenie nadzoru na odległość.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja zatrudnienia poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu. stworzenie punktu monitoringu oraz nadzoru na odległość.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63362.

Kwota Wkładu EFMR: 25500.

Kod Pocztowy: 89-642.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00200-6523.2-SW1110364/18.rasa holsztyńsko fryzyjska, arimr wnioski, święto karpia 2019, sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego, miączyn duży, urząd gminy świercze, ile wynosi dopłata do hektara, mstów zalew, zadania matematyczne dla klasy 4 szkoły podstawowej do wydruku, dopłaty dla rolników do kiedy, pn en 10027 1, nr geodezyjny działki, justyna gołąb, kolejówka nowy sącz, satelit czy satelitów, cewice, dożynki dolny śląsk 2017, anna grocholska, arimr golądkowo, klimatyzacja pruszcz gdański, pismo do wierzyciela o umorzenie odsetek wzór, osobowość prawna gminy…