00033-6526-DPT0003 2/18

By | 21 września 2016

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie i ewaluacja programu operacyjnego. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 2/18.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018..

Skrócony opis operacji: Etap 1. Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2016 roku.Etap 2. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2017 roku.Etap 3. Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2017 i 2018 roku..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie i ewaluacja programu operacyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39661.12.

Kwota Wkładu EFMR: 29745.84.

Kod Pocztowy: 50-411.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00033-6526-DPT0003.


Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej. która będzie zmierzała do podniesienia konkurencyjności firmy na rynku lokalnym. regionalnym i krajowym 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świżek Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nowe usługi. wzrost zatrudnienia i innowacyjności w firmie..

Skrócony opis operacji: Zakup ciągnika. szczotka do zamiatania. odśnieżania dróg. chodników.

Cel operacji: Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej. która będzie zmierzała do podniesienia konkurencyjności firmy na rynku lokalnym. regionalnym i krajowym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 192300.

Kwota Wkładu EFMR: 78458.4.

Kod Pocztowy: 65-542.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0410035/17/18.


Dywersyfikacja zatrudnienia poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu. stworzenie punktu monitoringu oraz nadzoru na odległość 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o. o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzbogacenie gospodarstwa akwakultury w monitoring z siecią światłowodową w pomieszczenie monitoringu oraz stworzenie nadzoru na odległość.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja zatrudnienia poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu. stworzenie punktu monitoringu oraz nadzoru na odległość.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63362.

Kwota Wkładu EFMR: 25500.

Kod Pocztowy: 89-642.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00200-6523.2-SW1110364/18.


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polryb Sp.zo.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie przetwórczym Polryb i wprowadzenie rozwiązań zmniejszających oddziaływanie na środowisko..

Skrócony opis operacji: W ramach operacji zostanie zakupiona nowa. energooszczędna instalacja zamrażania ryb. przebudowana instalacja komór mroźniczych oraz odbudowane 2 zamrażarki płytowe. Ponadto zakupione zostaną panele fotowoltaniczne i system próżniowego transportu odpadów. Przebudowana zostanie urządzenia stacji uzdatniania wody. Dodatkowo zakład zostanie doposażony w płatownicę do ryb. palety i basenopalety plastikowe oraz wywrotnicę do basenopalet..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 746811.15.

Kwota Wkładu EFMR: 280054.17.

Kod Pocztowy: 75-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR1600005/17.


rozwój działalności prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez wykonanie robót budowlanych wykończeniowych. wyposażenie Gościńca Restauracji „Nadbaryczna” w Odolanowie oraz utworzenie 3 miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Prokop Urszula.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych oraz wyposażenie Gościńca Restauracji „Nadbaryczna” w Odolanowie.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego o poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: rozwój działalności prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez wykonanie robót budowlanych wykończeniowych. wyposażenie Gościńca Restauracji „Nadbaryczna” w Odolanowie oraz utworzenie 3 miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 783466.03.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0110023/17/18.


Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocji edycji 2018 Dni Karpia w Dolinie Baryczy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kontynuacja działań angażujących partnerów LGD. wsparcie promocji i organizacji Dni Karpia w Dolinie Baryczy – edycja 2018..

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską..

Cel operacji: Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocji edycji 2018 Dni Karpia w Dolinie Baryczy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 56000.

Kwota Wkładu EFMR: 38250.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0130002/18.armir szczecin, arimr poznań godziny otwarcia, 87 630 skępe, puk ciechanów, polski związek hodowców bydła mlecznego, winda konstrukcja, 59 305 rudna, tomasz jaszczak, studnia rewizyjna 425, chryzantemy ciete, praca biurowa żywiec, rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości tekst jednolity 2017, rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003, agencja rynku rolnego nieruchomości na sprzedaż, słupiec świętokrzyskie, posadzić, gmina chęciny praca, klasyfikacja dochodów budżetowych, knr 2-01, sławomir jarosławski płońsk…

https://analizawody.pl/glowna/92-siarczany.html