00206-6523.2-SW1110362/18 Zakład Hodowli Pstrąga MYLOF Sp. z o.o.

By | 10 października 2021

utrzymanie miejsc pracy poprzez zakup niezbędnych urządzeń i środków transportu do rozwoju łańcucha dostaw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga MYLOF Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup urządzeń i środków transportu w celu polepszenia i zwiększenia łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: utrzymanie miejsc pracy poprzez zakup niezbędnych urządzeń i środków transportu do rozwoju łańcucha dostaw.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 308799.09.

Kwota Wkładu EFMR: 115600.

Kod Pocztowy: 89-642.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00206-6523.2-SW1110362/18.


różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakręcone słoiki” różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzaniu nowych przetworów rybnych przygotowanych w słoikach.

Skrócony opis operacji: zakup: samochodów chłodni -2 szt. myjek ciścnieniowych -2 szt. wózka widłowego i zakręcarki do słoików.

Cel operacji: różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 484158.88.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00070-6523.2-SW1110117/17/18.


Zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia regionów. rozwój i aktywizacja obszarów zależnych od rybactwa. a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Punkty Aktywnego Wypoczynku.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia regionów. rozwój i aktywizacja obszarów zależnych od rybactwa. a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 80107.6.

Kwota Wkładu EFMR: 64686.7.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0500002/18.


Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zakup 4 samochodów dostawczych wyposażonych w baseny do przewozu ryb żywych oraz zatrudnienie 2 nowych pracowników z grupy defaworyzowanej i utrzymanie 2 istniejących miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TRANS-MER Spółka Jawna A. i S. Kaczmarek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży ryb..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zakup 4 samochodów dostawczych wyposażonych w baseny do przewozu ryb żywych oraz zatrudnienie 2 nowych pracowników z grupy defaworyzowanej i utrzymanie 2 istniejących miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 623600.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 95-002.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0500021/17/18.grochowska 21a, skrot ws, 64-000, wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji wzór, urząd gminy tykocin, gops żabia wola, zir-2, owoce polska, 723072342, płatew wymiary, kosztorys inwestorski wzór excel, numer identyfikacyjny perfum, notariusz bychawa, najkorzystniejszy…