Janicki Zbigniew 00103-6523.2-SW1610051/17/18

By | 30 marca 2011

Celem operacji jest budowa obiektów infrastruktury turystycznej oraz doposażenie wypożyczalni w sprzęt pływający na terenie Świnoujścia ul. Brzegowa 1 oraz świadczenie usług turystycznych w ramach prowadzonej działalności przez okres 5 lat i utworzeniem 14 Janicki Zbigniew

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janicki Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę domku letniskowego-całorocznego do krótkotrwałego wynajmu oraz altany edukacyjno-rekreacyjnej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest budowa obiektów infrastruktury turystycznej oraz doposażenie wypożyczalni w sprzęt pływający na terenie Świnoujścia ul. Brzegowa 1 oraz świadczenie usług turystycznych w ramach prowadzonej działalności przez okres 5 lat i utworzeniem 1.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 150806.55.

Kwota Wkładu EFMR: 41984.05.

Kod Pocztowy: 72-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00103-6523.2-SW1610051/17/18.


Wykorzystanie atutów środowiska sołectwa Kiedrowice poprzez regulowanie ruchu turystycznego związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku 886 mb.4 Gmina Lipnica

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lipnica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice..

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu tyrystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: Wykorzystanie atutów środowiska sołectwa Kiedrowice poprzez regulowanie ruchu turystycznego związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku 886 mb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 264828.42.

Kwota Wkładu EFMR: 127498.99.

Kod Pocztowy: 77-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00149-6523.2-SW1110284/18.


Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup samochodu. dwóch basenów do transportu ryb. utwardzenie terenu przy magazynach oraz utworzenie jednego miejsca pracy w sektorze rybackim.4 Igiel Tomasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Igiel Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności firmy „MAX-RYB” w Pęczniewie.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultur.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup samochodu. dwóch basenów do transportu ryb. utwardzenie terenu przy magazynach oraz utworzenie jednego miejsca pracy w sektorze rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 211856.5.

Kwota Wkładu EFMR: 90038.8.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00048-6523.2-SW0510015/18.podaj nazwy elementów których nie ma w komórce bakteryjnej, promocja pl, na podstawie podanych schematów uzupełnij wnioski, um iłowa, kww spoza sitwy, krajowa integracja ewidencji gruntów, poznań współrzędne geograficzne, kowr legnica, sławatycze, 180/7, bip suwałki oferty pracy, zochcin, jadwiga gosiewska, neodynamic sp. z o.o., sr w oławie, 24 wlkp, sila odnaleźć przeznaczenie odc 101…