Krasnobrodzki Dom Kultury 00061-6523.2-SW0910067/19

By | 27 czerwca 2012

Promowanie i upowszechnianie kulturowego dziedzictwa na obszarze RLGD Roztocze poprzez organizację Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego4 Krasnobrodzki Dom Kultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnobrodzki Dom Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Krasnobrodzki piknik rybacki..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybiłówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie i upowszechnianie kulturowego dziedzictwa na obszarze RLGD Roztocze poprzez organizację Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20100.

Kwota Wkładu EFMR: 14456.8.

Kod Pocztowy: 22-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00061-6523.2-SW0910067/19.


Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz kultywowanie tradycji kulinarnych poprzez organizację szkolenia i konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich z tereny Gminy Narol4 Gminny Ośrodek Kultury w Narolu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Narolu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ryby w tradycji kulinarnej Gminy Narol- szkolenie i konkurs.

Skrócony opis operacji: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz kultywowanie tradycji kulinarnych poprzez organizację szkolenia i konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich z tereny Gminy Narol.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7308.

Kwota Wkładu EFMR: 5100.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW0910068/19.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Skołysz Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skołysz Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń. wyposażenia i środków transportu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy warunków sanitarno – weterynaryjnych i bhp pracowników na obiekcie hodowli ryb łososiowatych w krągu.

Skrócony opis operacji: zakup mirkosit. prasy do odwadniania osadów. dmuchawy napowietrzającej i boczno kanałowej. segmentu dyfuzorów rurowych. agregatu pogodotwórczego. ciągnika rolniczego z przyczepą. przebudowa trafostacji i roboty budowlano – montażowe.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1621248.77.

Kwota Wkładu EFMR: 607112.29.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00014-6521.3.1-OR1600018/17/18.


Zakup sysytemu natleniania wody hodowlanej wraz z akcesoriami oraz zakup paneli filtracyjnych4 JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie i rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołowstwa w obiekcie Jurassic salmon Sp.z o.o..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zakup sysytemu natleniania wody hodowlanej wraz z akcesoriami oraz zakup paneli filtracyjnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 132714.65.

Kwota Wkładu EFMR: 50150.

Kod Pocztowy: 72-343.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00143-6523.2-SW1610175/18.


Poprawa konkurencyjności Firmy „ANIMAL IMAGE” poprzez zakup łodzi wędkarskiej wraz z wyposażeniem i urządzenia vendingowego (robakomatu). stworzenie strony internetowej i sklepu internetowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy.4 Grabska-Gawrysiak Ewa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabska-Gawrysiak Ewa.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki wędkarskiej..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gosp.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności Firmy „ANIMAL IMAGE” poprzez zakup łodzi wędkarskiej wraz z wyposażeniem i urządzenia vendingowego (robakomatu). stworzenie strony internetowej i sklepu internetowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 68178.

Kwota Wkładu EFMR: 28975.65.

Kod Pocztowy: 99-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW0510025/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 r. oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników biorących udział w PO „Rybactwo i Morze” wraz z pochodnymi..

Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje finansowanie dodatków do wynagrodzeń. tj. dodatków zadaniowych wypłacanych pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli inspekcji. ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia 1224/95 oraz pracownikom odpowiedzialnym za obsługę finansową i kadrową przeprowadzania kontroli ……

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 595545.

Kwota Wkładu EFMR: 535990.5.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6522.1..kościan nieruchomości, szubin gmina, kowr bydgoszcz kontakt, czeremcha colorata, osp lipusz, kowr zwolnienia, gmina raszków, urzad pracy przeworsk, bip zabłudów, rzepak panama, anr lodz, masla, program rolnośrodowiskowy, wydzielony obszar wodny, lubaczów kamery, rokietnica wybory 2018, skarga na urzędnika wzór, art 22 kpa, zus skarzysko…