Kwaśniewska Elżbieta 00232-6523.2-SW1610298/18/19

By | 1 sierpnia 2018

Rozwój firmy poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych dla turystów w nowo wybudowanych domkach letniskowych oraz utworzenie nowego miejsca pracy4 Kwaśniewska Elżbieta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwaśniewska Elżbieta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę budynków usługowych i zatrudnienie jednego nowego pracownika.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój firmy poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych dla turystów w nowo wybudowanych domkach letniskowych oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 672179.5.

Kwota Wkładu EFMR: 199876.65.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00232-6523.2-SW1610298/18/19.


Utrzymanie dotychczasowych dwóch miejsc pracy oraz rozwój działalności gospodarzej.4 Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego wraz z przyczepą samochodową i kompletem basenów oraz zakup przyczepy rolnizcej i myjki ciśnieniowej..

Skrócony opis operacji: 4.1Podnoszenie wartości produktów.tworzenie miejsc pracy.zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Utrzymanie dotychczasowych dwóch miejsc pracy oraz rozwój działalności gospodarzej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 241158.

Kwota Wkładu EFMR: 100441.95.

Kod Pocztowy: 21-132.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0310017/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej w ciągu najbliższych 5 lat. który przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych. wzrostu dochodów Wnioskodawcy oraz utworzenie 1 miejsca pracy w okresie minimum 3 letnim4 Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej KW Szarloty na obszarze objętym działaniami LGR Morenka.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w ciągu najbliższych 5 lat. który przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych. wzrostu dochodów Wnioskodawcy oraz utworzenie 1 miejsca pracy w okresie minimum 3 letnim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 173828.6.

Kwota Wkładu EFMR: 73877.15.

Kod Pocztowy: 83-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00230-6523.2-SW1110348/18/19.


Wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Miastko poprzez zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako elementu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej4 Gmina Miastko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miastko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z kampanią promującą spożycie ryb poławianych na obszarze RLGD „Pojezierze Bytowskie”.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Miastko poprzez zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako elementu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 441522.07.

Kwota Wkładu EFMR: 143762.2.

Kod Pocztowy: 77-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00191-6523.2-SW1110317/18.


Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wyposażenie obiektu stawowego Krzywa Góra w maszyny i urządzenia oraz utworzenie miejsca pracy.4 Kotlarz Jolanta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotlarz Jolanta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie gospodarstwa rybackiego w Krzywej Górze w maszyny i urządzenia celem rozwoju obiektu..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktu. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacyjności na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakul.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wyposażenie obiektu stawowego Krzywa Góra w maszyny i urządzenia oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 285520.33.

Kwota Wkładu EFMR: 121346.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0810015/18.


Celem operacji jest modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia. placu zabaw oraz monitoringu oraz stworzenie miejsca pracy4 Kwaśniewska Elżbieta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwaśniewska Elżbieta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja terenu rekreacyjnego.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia. placu zabaw oraz monitoringu oraz stworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 77753.99.

Kwota Wkładu EFMR: 29079.35.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00167-6523.2-SW1610220/18/19.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 r. oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników biorących udział w PO „Rybactwo i Morze” wraz z pochodnymi..

Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje finansowanie dodatków do wynagrodzeń. tj. dodatków zadaniowych wypłacanych pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli inspekcji. ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia 1224/95 oraz pracownikom odpowiedzialnym za obsługę finansową i kadrową przeprowadzania kontroli ……

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 595545.

Kwota Wkładu EFMR: 535990.5.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6522.1..


Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wyposażenie obiektu stawowego Krzywa Góra w maszyny i urządzenia oraz utworzenie miejsca pracy.4 Kotlarz Jolanta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotlarz Jolanta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie gospodarstwa rybackiego w Krzywej Górze w maszyny i urządzenia celem rozwoju obiektu..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktu. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacyjności na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakul.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wyposażenie obiektu stawowego Krzywa Góra w maszyny i urządzenia oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 285520.33.

Kwota Wkładu EFMR: 121346.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0810015/18.


Różnicowanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie i wyposażenie wypożyczalni sprzetu rekreacyjnego. co pozwoli na utrzymanie deklarowanego jednego miejsca pracy w okresie trzech lat od dnia dokonania płatności końcowej4 „Gospodarstwo Jeziorowe „Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Jeziorowe „Spółka z ograniczona odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stanica wędkarska „Rybakówka Klusy” – wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących prace związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie i wyposażenie wypożyczalni sprzetu rekreacyjnego. co pozwoli na utrzymanie deklarowanego jednego miejsca pracy w okresie trzech lat od dnia dokonania płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 37969.

Kwota Wkładu EFMR: 16136.4.

Kod Pocztowy: 19-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW1410007/17.fcc tarnobrzeg, bieżnik symetryczny, instalacja zbiornikowa na gaz płynny, sarnaki gmina, kowr wzory dokumentów, umowa zlecenia wzor, gmina sulmierzyce bip, opakowania z drewna, nadproża kleina, komańcza gmina, wąż sensoryczny, czarna podkarpackie, radoszki, krzyz wlkp, swinia pl…