Lewandowski Janusz 00011-6523.2-SW0910018/17/18

By | 3 grudnia 2019

Celem operacji jest dywersyfikacja oraz zwiększenie dochodów poprzez wprowadzenie nowych usług oraz wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie jednego miejsca pracy4 Lewandowski Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych maszyn i urządzeń podnoszących jakość wykonywania usług oraz konkurencje związanych z utrzymaniem sieci melioracyjnych oraz zagospodarowaniem zieleni.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest dywersyfikacja oraz zwiększenie dochodów poprzez wprowadzenie nowych usług oraz wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 365471.54.

Kwota Wkładu EFMR: 155322.2.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0910018/17/18.


Rozwój działalności FALKO na obszarach rybackich i akwakultury poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi w postaci wynajmu samochodów chłodni do końca 2017 roku.4 Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności w Gospodarstwie Rybackim „Falko” poprzez rozwój usług – wynajem autochłodni..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu chłodni – 2 szt..

Cel operacji: Rozwój działalności FALKO na obszarach rybackich i akwakultury poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi w postaci wynajmu samochodów chłodni do końca 2017 roku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 286244.

Kwota Wkładu EFMR: 121653.7.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1010006/17/18.


Rozwój działalności rolniczej w kierunku chowu i hodowli bydła oraz świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną i zwierzęcą poprzez wykonanie ogrodzenia pastwiska oraz zakup maszyn i urządzeń rolniczych4 Kotlarz Rafał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotlarz Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności rolniczej w kierunku chowu i hodowli bydła oraz świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną i zwierzęcą.

Skrócony opis operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.obejmującej Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja za.

Cel operacji: Rozwój działalności rolniczej w kierunku chowu i hodowli bydła oraz świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną i zwierzęcą poprzez wykonanie ogrodzenia pastwiska oraz zakup maszyn i urządzeń rolniczych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 828123.

Kwota Wkładu EFMR: 340000.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00037-6523.2-SW0810050/19.


Promocja obszaru RLGD „Z Ikrą” oraz lokalnych tradycji rybackich poprzez organizację wydarzenia artystyczno-kulturalnego w miejscowości Pęczniew w oparciu o zasoby lokalne4 Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia artystyczno-kulturalnego w miejscowości Pęczniew. promującego obszar RLGD „Z Ikrą”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturpwego.

Cel operacji: Promocja obszaru RLGD „Z Ikrą” oraz lokalnych tradycji rybackich poprzez organizację wydarzenia artystyczno-kulturalnego w miejscowości Pęczniew w oparciu o zasoby lokalne.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 41176.47.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW0510029/18.


Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci poprzez organizację nowego placu zabaw „Dolina Małych Karpików” na terenie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Cel zostanie osią4 GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci poprzez organizację nowego placu zabaw „Dolina Małych Karpików” na terenie Gminnego Centrum Kultury. Czytelnictwa i Sportu w Osieku.

Skrócony opis operacji: Wymiana nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw na terenie GCKCiS w Osieku.

Cel operacji: Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci poprzez organizację nowego placu zabaw „Dolina Małych Karpików” na terenie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Cel zostanie osią.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 250918.98.

Kwota Wkładu EFMR: 181288.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW0610002/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Pawlak Zofia

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Zofia.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 i Wymogu 2.1 w obiekcie stawowym Topilec 1.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 120934.4.

Kwota Wkładu EFMR: 90700.8.

Kod Pocztowy: 16-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00007-6521.5-OR1000010/18.bogdan gasiński, posada zarszyńska, przydomowa oczyszczalnia ścieków projekt, na rysunku obok przedstawiono siatkę nietypowej sześciennej kostki, nwo co to, bezzwrotna pozyczka, wierzbie opolskie, skarb sobieskiego, dopłaty do materiału siewnego ile na ha, mściów, regulamin szkoly, rok 1352, przepisy o systemie oświaty, minister żeglugi, ewniosek armir, modernizacja małych gospodarstw, 87 400 golub dobrzyń, umowa pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego, simental mięsny, zaleszany podlaskie, szkoła podstawowa w borowie…