RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA RYBA” 00004-6523.3-SW1210004/18

By | 2 września 2014

Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami samorządów oraz przedstawicielami sektora rybackiego obydwóch grup biorących udział w projekcie oraz nabycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich w Szwecji 4 RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA RYBA”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA RYBA” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyjazd studyjny do Szwecji – „Budowanie oferty turystycznej na obszarze RLGD „Jurajska Ryba”poprzez wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami samorządów oraz przedstawicielami sektora rybackiego obydwóch grup biorących udział w projekcie oraz nabycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich w Szwecji .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187651.32.

Kwota Wkładu EFMR: 151527.8.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.3-SW1210004/18.


Celem jest zachowanie dobrego stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie dla potrzebgospodarswa rybackiego energii elektrycznej w jak najwuiększym zakresie pochodzącej z OZE.4 Pyć Anna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pyć Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach gospodarstwa rybackiego Pstrąg Pustelnia..

Skrócony opis operacji: 4.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Celem jest zachowanie dobrego stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie dla potrzebgospodarswa rybackiego energii elektrycznej w jak najwuiększym zakresie pochodzącej z OZE..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 148000.

Kwota Wkładu EFMR: 62900.

Kod Pocztowy: 24-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0310008/17/18.


Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy zapewniających rozwój mikroprzedsiebiorstwa świadczącego usługi dla mieszkań4 Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy zapewniających rozwój mikroprzedsiebiorstwa świadczącego usługi dla mieszkań.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 345250.

Kwota Wkładu EFMR: 117355.25.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW1210077/18.zakres portów, kanał iławski, niezbędnych, umowa o podwykonawstwo wzór, gmina krosnice, zarządzanie odpadami, kopalnia krobia, wybory samorządowe 2018 komisje, urząd gminy kisielice, czarzasty romans, ceny jabłek na eksport, łobez 24, dworki zachodniopomorskie, karlin zawiercie…