Skowrońska Anna Maria 00125-6523.2-SW1610105/18

By | 20 czerwca 2021

.Celem operacji jest zakup mobilnego pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem. który jest uzupełnieniem posiadanego łańcucha sprzedaży bezpośredniej produktów gospodarstwa rybackiego Zielenica. Wyodrębnienie miejsca do przygotowywania i sprzed4 Skowrońska Anna Maria

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowrońska Anna Maria.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem do pozyskania. przetworzenia . pakowania oraz sprzedaży ikry z pstrąga. Na terenie obiektu hodowli ryb w miejscowości Zielenica..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: .Celem operacji jest zakup mobilnego pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem. który jest uzupełnieniem posiadanego łańcucha sprzedaży bezpośredniej produktów gospodarstwa rybackiego Zielenica. Wyodrębnienie miejsca do przygotowywania i sprzed.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 186950.

Kwota Wkładu EFMR: 71507.95.

Kod Pocztowy: 76-251.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00125-6523.2-SW1610105/18.


ochrona i odnowa walorów przyrodniczych środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez oczyszczenie stawu na działce 162 obręb Tągowie oraz montaż instalacji fotowolaiczne na działce 166/5 obręb Tągowie4 Ochotnicza Straż Pożarna w Tągowiu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Tągowiu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: poprawienie stanu środowiska przyrodniczego poprzez oczyszczenie stawu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Tągowiu.

Skrócony opis operacji: 1. Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych 2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia n.

Cel operacji: ochrona i odnowa walorów przyrodniczych środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez oczyszczenie stawu na działce 162 obręb Tągowie oraz montaż instalacji fotowolaiczne na działce 166/5 obręb Tągowie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 83841.82.

Kwota Wkładu EFMR: 56940.65.

Kod Pocztowy: 77-133.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00232-6523.2-SW1110397/18/19.


Rozwój działalnosci gospodarczej w ramach obsługi technicznej infrastruktury drogowej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie trzech nowych miejsc pracy4 PUH „KAK” Karol Kotłowski Karol

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH „KAK” Karol Kotłowski Karol.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój działalnosci gospodarczej w ramach obsługi technicznej infrastruktury drogowej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie trzech nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 203377.53.

Kwota Wkładu EFMR: 76063.1.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00093-6523.2-SW1110180/18.


Celem operacji jest rozszerzenie usług gastronomicznych poprzez wprowadzenie kompleksowego cateringu zewnętrznego w celu dywersyfikacji. wzrostu i stabilizacji dochodów firmy rozszerzając ofertę i obszar prowadzonej działalności oraz zatrudnienie 1 osoby 4 Matyjasik Jacek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matyjasik Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: WPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI CATERINGOWEJ W PLENERZE POPRZEZ ZAKUP FURGONU I NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW. STWORZENIE MIEJSCA PRACY..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę zwiazaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest rozszerzenie usług gastronomicznych poprzez wprowadzenie kompleksowego cateringu zewnętrznego w celu dywersyfikacji. wzrostu i stabilizacji dochodów firmy rozszerzając ofertę i obszar prowadzonej działalności oraz zatrudnienie 1 osoby .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 299837.4.

Kwota Wkładu EFMR: 127430.3.

Kod Pocztowy: 74-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00154-6523.2-SW1610258/18.gops lichnowy, spis załączników, instrukcja wypełniania jedz, zdrowe odżywianie karta pracy, 32-852, dyrektor kowr, wydarzenia lubelskie, arimr kraków dopłaty bezpośrednie, cicibór, 08 300 sokołów podlaski, zgłoszenie przemieszczenia bydła, dokument kasowy, ustawa o systemie oświaty tekst jednolity, bip sulmierzyce, kielce 204, podkreśl dwie informacje dotyczące rolnictwa którego przykład zaprezentowano na fotografii, elżbieta baran, kosumce, gmina miejska pruszcz gdański, sieci i instalacje gazowe bąkowski pdf, u micha kościan…