Sławicz Anna 00190-6523.2-SW1610271/18/19

By | 7 czerwca 2012

Budowa nowoczesnego. komfortowego obiektu turystycznego „Róża Wiatrów” przeznaczonego pod wynajem krótkotrwały nawiązującego swym charakterem do tradycji rybackich wraz z utworzeniem nowych miejsc pracy w liczbie co najmniej 1.125 nowego średniorocznego m4 Sławicz Anna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sławicz Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nowoczesne nadmorskie Apartamenty „Róża Wiatrów.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Budowa nowoczesnego. komfortowego obiektu turystycznego „Róża Wiatrów” przeznaczonego pod wynajem krótkotrwały nawiązującego swym charakterem do tradycji rybackich wraz z utworzeniem nowych miejsc pracy w liczbie co najmniej 1.125 nowego średniorocznego m.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 675555.51.

Kwota Wkładu EFMR: 127499.15.

Kod Pocztowy: 72-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00190-6523.2-SW1610271/18/19.


Wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie obiektu hodowli karpia Sorkwity w nowy ciągnik rolniczy. przyczepę rolniczą i ładowacz czołowy.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 160000.

Kwota Wkładu EFMR: 68000.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00119-6523.2-SW1410024/19.


celem niniejszej operacji jest różnicowanie działalności wnioskodawcy będącego rybakiem i dywersyfikacja zatrudnienia w jego przedsiębiorstwie poprzez rozwój firmy i tworzenie miejsc pracy w działalności niezwiązanej z rybactwem. Powyższy cel osiągnięty z4 Rau-Heina Maria

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rau-Heina Maria.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Adaptacja części budynku magazynowego oraz pomiesczeń poddasza na cele świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania.

Skrócony opis operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przezcałe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury” Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia o.

Cel operacji: celem niniejszej operacji jest różnicowanie działalności wnioskodawcy będącego rybakiem i dywersyfikacja zatrudnienia w jego przedsiębiorstwie poprzez rozwój firmy i tworzenie miejsc pracy w działalności niezwiązanej z rybactwem. Powyższy cel osiągnięty z.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 814686.99.

Kwota Wkładu EFMR: 339939.65.

Kod Pocztowy: 64-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00095-6523.2-SW1510119/19.


Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Kuciny poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej. lampy solarnej oraz budowę altany i utwardzenie ciągu komunikacyjno-postojowego.4 Gmina Dalików

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dalików .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie inf.

Cel operacji: Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Kuciny poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej. lampy solarnej oraz budowę altany i utwardzenie ciągu komunikacyjno-postojowego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 188980.92.

Kwota Wkładu EFMR: 136538.05.

Kod Pocztowy: 99-205.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0500009/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie nowoczesnej usługi i wykorzystanie zasobów ludzkich przez utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy4 S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia niezbędnego do poszerzenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie nowoczesnej usługi i wykorzystanie zasobów ludzkich przez utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 107921.34.

Kwota Wkładu EFMR: 40460.

Kod Pocztowy: 83-407.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00156-6523.2-SW1110241/18.


Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku lokalnym. regionalnym i krajowym. zastosowanie innowacyjności w firmie poprzez zakup sprzętu kosmetycznego. wyposażenia oraz utrzymanie jednego miejsca pracy.4 Pieluszczak Jacek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieluszczak Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nowoczesne centrum kosmetologiczne. kosmetyczne.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku lokalnym. regionalnym i krajowym. zastosowanie innowacyjności w firmie poprzez zakup sprzętu kosmetycznego. wyposażenia oraz utrzymanie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119880.05.

Kwota Wkładu EFMR: 49929.85.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0410034/17/18.zwalczanie warrozy wiosną, kłonice, kamery krajno, arim r, wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu, aleksandra hadzik, skrót niemcy, gołąb lubelskie, umowa dzierżawy gruntów rolnych doc, dz u nr 130 poz 1389, mielec oferty pracy, urząd miejski w andrychowie, jarosław 37 500, proces murszenia…